Ogłoszenie

 o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych
w roku 1996

 

 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o odbiór oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia.

 Osobami uprawnionymi do odbioru w/wym. dokumentacji medycznej są pacjenci Instytutu, ich przedstawiciele ustawowi, albo osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

 Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą odebrać dokumentację, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku osobiście w Sekretariacie Administracji lub za pośrednictwem poczty (wzór wniosku do pobrania).

 Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do 31.01.2017r. do Działu Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 – 14:00, po uprzednim ustaleniu terminu (nr tel. 18 2676060 wew. 274). Odbiór dokumentacji następuje za potwierdzeniem odbioru.

 Po upływie w/wym. terminu dokumentacja zostanie wybrakowania (zniszczona).

 Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem 18 26 76 060 wew. 274.

 Podstawa prawna: §75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r. poz. 2069).

 

Dyrekcja Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

 

 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

 

Dodatkowe informacje