Oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowymautorzy, tytuły, nazwy czasopism, rok wydania tom, numer strony od do/

 

1.M.Witt, Yue-Fen Wang, Shengbiao Wang, Cui-E Sun, J. Pawlik, E. Rutkiewicz, J. Żebrak, Scott R. Diehl:
Exclusion of Chromosome 7 for Kartagener Syndrome but Suggestion of Linkage in Families with OtherForms of Primary Ciliary Dyskinesia.
Am. J.Hum.Genet.1999, 64, 313-318

2.J. Pryjma, J. Kaszuba-Zwoinska, J. Pawlik, A. Pogorzelski, G. Lis, J. Baran, J. Żebrak:
Alveolar Macrophages of Children Suffering From Recurrent Infections of Respiratory Tract are Less Efficient in Eliminating Apoptotic Neutrophils.
Pediatric Pulmonology1999, 27: 167-173.

3.R.Ronchetti, F.Midulla, T.Sandstrom, L. Bjermer, J.Żebrak, J.Pawlik, M.P. Villa, A.Villani:
Bronchoalveolar Lavage in Children With Chronic Diffuse Parenchymal Lung Disease.
Pediatric Pulmonology 1999, 27: 395-402

 

oryginalne w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu krajowym /dane j.w./

 

1.A.Pogorzelski, M.Witt, J.Bal:
Mutacje genu CFTR u chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 1998, 2, 5-8
/praca nie ujęta w 1998 r./

2.L. Majka, A. Pogorzelski, W. Młynarczyk, J.Żebrak, M.Witt:
Sytuacja społeczna dorosłych chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 1, 8-11.

3.J.Gaweł, K. Szczepanek, A.Halota, J.Radliński, R.Kurzawa:
Fenologiczna analiza zawartości aeroalergenów uzdrowiska Rabka – porównanie metod.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 1, 12-15.

4.J. Gaweł, H. Majewska-Zalewska, Z. Lechowicz-Szynalik:
Wartość diagnostyczna oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych w rozpoznawaniu gruźlicy w wieku rozwojowym - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu leczenia przeciwprątkowego.
Przegląd Pediatryczny, 1999, suppl. 1, 41-44.

5.R. Kurzawa, M. Wanat-Krzak, J. Pawlik, J. Radliński:
Częstość występowania i kolejność pojawiania się innych chorób alergicznych u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry leczonych w Klinice Chorób Alergicznych IGiChP ZP w Rabce.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 3-6.

6.M. Witt, A. Pogorzelski, J. Bal, E. Rutkiewicz, L. Majka, A. Sobczyńska:
Częstość występowania mutacji oraz genotypów genu CFTR u dorosłych chorych na mukowiscydozę w Polsce.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, 3-4, 137-141.

7.G. Willim, R. Kurzawa, U. Jędrys -Kłucjasz, H. Mazurek, J. Radliński, J. Hałuszka, B. Baran:
Wartości należne szczytowego przepływu wydechowego mierzonego miernikami mechanicznymi dla polskiej populacji dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, 5-6, 217-227.

8.C.Szmigiel, J.Prusak:
Effect of Physical Training on Spirometric and Ergospirometric Measurements in Patients With Mucoviscidosis in Relation on the Duration of the Diseases.
Biology of Sport,1999, Vol. 16, nr 4, 257-265.

9.Praca zbiorowa – program multimedialny pod redakcją A. Szczeklika:
Astma oskrzelowa.
CD – Medycyna Praktyczna 1999r.

10.W. Tomalak, J. Hałuszka:
Zależność oporu systemu oddechowego od przepływu u dzieci z astmą oskrzelową.
Alergia Astma Immunologia, 1999, 4, 190-193.

 

oryginalnew materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym /dane j.w./

 

1.W.Tomalak, J. Radliński:
Simple Genetic Algorithm Applied to the Analysis of Human Respiratory Transfer Impedance Data.
IMTC/99Proceedings of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Venice, Italy – May 24-26, 1999, Vol. 1, 579-582.

 

oryginalne w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym /dane j.w./

 

1.W.Tomalak, J.Radliński:
Zastosowanie prostego algorytmu genetycznego w analizie danych z pomiaru oddechowej impedancji skrośnej.
Materiały I Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 19-23.04.1999r. Krynica Górska, 31-35

2.J. Radliński, U.Jędrys-Kłucjasz, R.Kurzawa, G.Willim, Z. Doniec:
SCPTS -system rejestracji i analizy wyników punktowych testów skórnych.
Materiały I Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 19-23.04.1999r. Krynica Górska, 96-100.

3.J. Radliński, W. Tomalak:
Wybór metody optymalizacji do poszukiwania optymalnych parametrów układu oddechowego.
Materiały XI Krajowej Konferencji Naukowej nt: „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Warszawa 2-4.XII.1999r.,t. I, 267-272.

4.I. Sak, R. Kurzawa, Z. Doniec, E. Urbanek:
Ocena efektywności programu edukacyjnego Szkoły dla Dzieci Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne – badania pilotowe.
Problemy studiów nauczycielskich: Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, 1999, 17, 109-116

 

prace inne - monografie /dane j.w./

 

1.A.Pogorzelski:
Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydoza, 1999.

2.R.Kurzawa, Z.Doniec, H.Mazurek, U.Jędrys-Kłucjasz, A.Wójcik, E.Urbanek, I.Sak, Z.Bukowczan, M.Wanat-Krzak, D.Chmielewska-Szewczyk, J.Alkiewicz:
Astma oskrzelowa w wieku rozwojowym. Zasady diagnostyki, leczenia i profilaktyki.
Przewodnik Lekarza, 1999, 8(12), 31-57.

3.R.Kurzawa, Z.Doniec, H.Mazurek, U.Jędrys-Kłucjasz, A.Wójcik, E.Urbanek, I.Sak, Z.Bukowczan, M.Wanat-Krzak, D.Chmielewska-Szewczyk, J.Alkiewicz:
Standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego u dzieci i młodzieży chorujących na astmę oskrzelową w zależności od wieku:I – do 5 roku życia, II – powyżej 5 roku życia.
Przewodnik Lekarza, 1999, 8 (12), 58-65.

4.R.Kurzawa, M.Kossek, M.Śliwińska-Kowalska, B.Samoliński:
Standardy postępowania diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczego w pediatrii (w zależności od wieku) alergiczne całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa, alergiczne sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa.
Przewodnik Lekarza, 1999, 8 (12), 66-76.

 

prace inne - art.przeglądowe /dane j.w./

 

1.Z. Bukowczan, R. Kurzawa:
Mechanizm działania glikokortykosteroidów oraz rola i miejsce czynników transkrypcyjnych.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 2, 15-20
/praca nie ujętaw 1998 r./

2.R.Kurzawa, U.Jędrys-Kłucjasz:
Astma u małych dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1998, Tom VI, Nr 2., 125 -131.
/praca nie ujęta w 1998 r./

3.R.Kurzawa:
Pneumonologia i alergologia dziecięca.
Medycyna Praktyczna 1998, 12, 151 - 159.
/praca nie ujęta w 1998 r. /

4.J.Żebrak:
Stulecie bronchoskopii – komentarz historyczny.
(100 lat bronchoskopii – Gustaw Kilian; 115 lat endoskopii tchawicy oskrzeli u dzieci –Przemysław Pieniążek)
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 2, 3-4.
/praca nie ujęta w 1998r.)

5.J.Hałuszka:
Pneumonologia wieku dziecięcego.
Służba Zdrowia, 1999, Nr 43-44, 30-34.

6.R.Kurzawa, U.Jędrys – Kłucjasz:
Edukacja i jakość życia dzieci chorych na astmę.
Choroby Układu Oddechowego, Medipress, 1999, Vol. 4, Nr 1, 3-9.

7.R.Kurzawa, Z.Bukowczan:
Wczesne leczenie alergii a „marsz alergiczny” przez dzieciństwo –praktyczne implikacje dla pediatrów.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 1, 21-23.

8.R.Kurzawa, M. Wanat-Krzak:
Atopowe zapalenie skóry u dzieci i młodzieży – narastający problem
Acta Pneumonologica et Allergologica, 1999, 2,1, 24-28.

9.R.Kurzawa:
Obturacyjne zapalenie oskrzeli a astma oskrzelowa u niemowląt i małych dzieci.
Postępy w rozpoznawaniu l leczeniu przewlekłych zapaleń układu oddechowego
pod red.
Prof. dr hab. med. J. Hałasy, Medpress, 1999, 20-26.

10.A.Pogorzelski:
Wtórna skrobiawica w mukowiscydozie.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2,1, 29-34.

11.R. Kurzawa, Z. Doniec:
Astma oskrzelowa u dzieci - model działania.
Magazyn Medycyny Rodzinnej, 1999, 10, 17-18.

12.R. Kurzawa, Z. Doniec, U. Jędrys-Kłucjasz, E. Urbanek-Jóźwik, I. Sak, A. I. Elbousify:
Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci - co nowego Anno Domini 1999?
Terapia, 1999, 7, 11, 5-17.

13.J. Żebrak:
Zasady postępowania diagnostycznego w przewlekłych chorobach oskrzeli i płuc u dzieci.
Terapia, 1999, 7, 11, 18-21.

14.W. Tomalak:
Technika oscylacji wymuszonych w badaniach układu oddechowego.
Terapia, 1999, 7, 11, 22-24.

15.J. Pawlik:
Pierwotna dyskinezja rzęsek - zasady diagnostyki różnicowej zespołów chorobowych przebiegających z upośledzonym transportem śluzowo-rzęskowym.
Terapia, 1999, 7, 11, 31-34.

16.J. Stankiewicz:
Zasady leczenia śródmiąższowych chorób płuc.
Terapia, 1999, 7, 11, 36-39.

17.A. Pogorzelski:
Zastosowanie makrolidów w schorzeniach układu oddechowego.
Terapia, 1999, 7, 11, 40-42.

18.J. Prusak:
Fizjoterapia w przewlekłych chorobach układu oddechowego.
Terapia, 1999, 7, 11, 45-46.

19.Z. Lechowicz-Szynalik:
Nowe kierunki chemioterapii gruźlicy.

20.erapia, 1999, 7, 11, 47-49.

21.Z. Bukowczan, R. Kurzawa:
Przyczyny wzrostu częstości występowania chorób alergicznych. Czy można im zapobiegać.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 21-26.

22.A. Emeryk, R. Kurzawa:
Powiązania między alergicznym nieżytem błony śluzowej nosa a astmą oskrzelową.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 27 -32.

23.I. Sak, R. Kurzawa:
Immunoterapia alergenowo - swoista.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 33 -37.

24.H. Zalewska:
Interpretacja odczynu tuberkulinowego.
Medycyna Praktyczna - Pediatria, 1999, 4, 4, 124-126.

25.R. Kurzawa i zespół:
Zasady postępowania w astmie oskrzelowej u dzieci.
Medycyna Praktyczna - Lekarz Rodzinny, 1999, 5-42; ISBN 83-88092-55-3.

26.R. Kurzawa, Z. Doniec, U. Jędrys-Kłucjasz, G. Willim:
The Principles of Treatment of Bronchial Asthma in Children.
Revue Francaise d'Allergologie et d'Immunologie Clinique, 1999, numer specjalny, 66-68.

27.H.Majewska-Zalewska:
Gruźlica płuc u dzieci.
Choroby Układu Oddechowego, Medipress 1999, Vol. 4, No 2, 3-10.

28.J.Żebrak:
Świst oddechowy jako objaw upośledzenia drożności dróg oddechowych u dzieci.
Lekarz, 1999, 1, 4-7.

29.R.Kurzawa, U.Jędrys-Kłucjasz, Z.Doniec:
Edukacja chorych na astmę i ich rodzin.
Problemy studiów nauczycielskich: Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, 1999, 17, 101-108.

 

prace inne - popularno-naukowe / dane j.w./

 

1.H. Mazurek:
Uczulenie na pyłki.
Twoje dziecko, 1999, 5, 30.

2.H. Mazurek:
Uczulenie na jad owadów.
Twoje dziecko, 1999, 6, 32.

3.A. Pogorzelski:
Szczepienia ochronne u chorych na mukowiscydozę.
Matio, 1999, Nr 3, 6-7.

 

prace inne ksiażki, rozdziały, skrypty /dane j.w./

 

1.B. Golińska, R. Kurzawa:
Alergia pokarmowa u dzieci. Patogeneza , diagnostyka i leczenie.
-medica press we współpracy zMead Johnson Nutritionals, 1999, 1-171.
ISBN 83-86019-57-3

 

prace inne kazuistyczne /dane j.w./

 

1.A.Pogorzelski, K.Modelska, J.Żebrak, J.Hałuszka:
Zagadka pneumonologiczna.
Acta Pneumonologica et Allergologica 1999, 2, 1, 35-38.

2.U. Jędrys-Kłucjasz, H. Mazurek, R. Kurzawa, A. Wójcik, R. Werys:
Nie wszystko co świszcze jest astmą - opis przypadku.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 38-40.

3.A. Pogorzelski:
Zagadka pneumonologiczna.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 41 -43.

 

streszczenia zjazdowe w wydawnictwach międzynarodowych /dane j.w./

 

1.H. Mazurek, M. Mateja, R. Kurzawa, A. Wójcik, U. Jędrys, Z. Baran, E. Mazurek:
Forced Oscillation Technique: Mono- or Multi - Frequency for Bronchodilatation Test.
Eur. Respir. Journal, 1999, 14, suppl. 30, 45.

2.W. Tomalak, A. Elbousify, R. Kurzawa, Z. Doniec:
Diurnal Variations of Respiratory System Resistance Derived from Input Impedance in Asthmatic Children.
j.wyżej, 81.

3.W. Tomalak, J. Radliński:
Human Respiratory Transfer Impedance Analysed with Simple Genetic Algorithm.
j.wyżej, 82.

4.A. Elbousify, K. Pisiewicz, F. Bara, I. Elbarone, R. Kurzawa, G. Shakshoky, J. Śmieszek:
Positive SPT in Libyan children with Atopy.
j. wyżej, 176.

5.A. Elbousify, I. Elbaroni, K. Pisiewicz, F. Bara, R. Kurzawa, G. Shakshoki, Z. Doniec, W. Tomalak, A. Eltagore:
Prevalence of Respiratory Symptoms / Disease Among Libyan Children, Pilot Study, Tripoli 1998.
j. wyżej, 440.

6.J. Hałuszka, E. Mazurek, H. Mazurek, G. Willim:
Evaluation of Lung Function for Diagnosing the Structural Backround in Asthma.
Materiały Seminarium nt: Advances in Pediatric Asthma" 22-24.11.1999r. – Rzym.

7.J.Gaweł, A.Halota, J.Radliński, B. Gaweł:
Czynniki pogodowea stężenie pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu Uzdrowiska Rabka.
Pediatria Polska, 1999, Supl. do Nr 6, 99.

8.J.Gaweł, K. Szczepanek, A.Halota, J.Radliński , R.Kurzawa:
Fenologiczna analiza zawartości sporomorf Uzdrowiska Rabka – porównanie metod.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 99.

9.A.Pogorzelski, W.Młynarczyk, J.Żebrak, M.Witt:
Social status of cystic fibrosis adults in Poland.
The Netherlands Journal of Medicine, 1999, 54, suppl.1, 76.

 

streszczenia zjazdowe w wydawnictwach krajowych /dane j.w./

 

1.J. Hałuszka, E. Mazurek, H. Mazurek:
Jakość w badaniach czynnościowych układu oddechowego.
Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji nt: "Jakość w opiece zdrowotnej", 22-23.04.1999r. - Kraków, 241-242.

2.R. Kurzawa:
Alergologia dziecięca w Polsce – wczoraj, dziś, jutro.
XXVI Ogólnopolski Kongres Pediatrów 6-9.06.1999r., Białystok-Mikołajki.
Sympozjum -Medyczne Czasopismo Zjazdowe, s. 20-21.

3.J. Gaweł, B. Gaweł:
I
nfekcje a rozwój alergii - problem nadal otwarty.
Materiały naukowe XXVI Ogólnopolskiego Kongresu Pediatrów, 6-9.06.1999r., - Białystok-Mikołajki.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 98.

4.J. Gaweł, A. Halota, J. Radliński, B. Gaweł:
Czynniki pogodowe a stężenie pyłku roślin i zarodników grzybów pleśniowych w powietrzu uzdrowiska Rabka.
j. wyżej
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 99.

5.J. Gaweł, K. Szczepanek, A. Halota, J. Radliński, R. Kurzawa:
Fenologiczna analiza zawartości sporomorf uzdrowiska Rabka - porównanie metod.
j. wyżej.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 98.

6.J. Gaweł, H. Majewska-Zalewska, Z. Lechowicz-Szynalik:
Wartość diagnostyczna oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych w rozpoznawaniu gruźlicy w wieku rozwojowym - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu leczenia przeciwprątkowego.
j. wyżej.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 188.

7.J. Gaweł, E. Kopytko:
Ocena immunoenzymatycznej metody i odczynu wiązania dopełniacza w diagnostyce zakażeń Mycoplasma pneumoniae w przewlekłych chorobach układu oddechowego dzieci.
j. wyżej.
Pediatria Polska, 1999, suppl. do nr 6, 188.

8.R. Kurzawa:
Współczesne spojrzenie na diagnostykę astmy u dzieci do 5r.ż.
Streszczenia wykładów i prac oryginalnych przedstawionych na VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt: "Postępy w patogenezie i leczeniu astmy" Jachranka, 26-29.08.99r,
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, suppl. 1, 89-91.

9.J.Gaweł, A.Halota, J.Radliński, B.Gaweł:
Wieloletni monitoring aeroalergenów i czynników klimatycznych Uzdrowiska Rabka.
j.wyżej.
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, supl. 1, 131.

10.K. Szczepanek, J. Gaweł, A. Halota:
Pyłek roślin i jego stężenie w powietrzu uzdrowiska Rabka (Karpaty Zachodnie) w latach 1992-1996.
Streszczenia II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt: "Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin", 9-10.11.1999r. - Lublin, 7.

11.R. Kurzawa, Z. Doniec, U. Jędrys-Kłucjasz, G. Willim:
Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Materiały Naukowe, I Pomorskie Sympozjum Alergologiczne, Szczecin, 20-22.XI.1999r.
Alergia Astma Immunologia 1999, 4, suppl. 2, 64-66.

12.R. Kurzawa:
Wyniki badania "Wczesne leczenie dziecka z atopią" - praktyczne wnioski Komitetu naukowego ETAC.
Materiały VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, Kraków - Hotel FORUM 10-13.XI.1999r.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, suppl. 1, 11-12.

13.R. Kurzawa, Z. Bukowczan:
Rola leukotrienów w astmie.
j. wyżej, 25-26.

14.R. Kurzawa:
Kryteria doboru niesterydowego leku przeciwzapalnego.
j. wyżej, 31-33.

15.R. Kurzawa, Z. Doniec:
Wybór formy inhalacji - podstawa skuteczności leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
j. wyżej, 67-68.

16.R. Kurzawa:
Makrolidy - narzędzie w rękach lekarza praktyka.
j. wyżej, 75-77.

17.R. Kurzawa, E. Urbanek-Jóźwik:
Długodziałające 2-mimetyki i glikokortykosteroidy wziewne - współczesny standard terapii skojarzonej.
j. wyżej, 97-98.

18.V. Ciszek-Doniec, M. Biernat, Z. Doniec, R. Poręba:
Transdermalna terapia estrogenowo-gestagenowa w przypadkach przedwczesnej menopauzy u kobiet z astmą oskrzelową leczonych przewlekle sterydami wziewnymi.
Streszczenia Zjazdowe XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego pod red. prof. A. Lewińskiego, prof. J. Naumana, prof. I. Kinalskiej.
Endokrynologia Polska, 50, 3, suppl. 1, 169.

 

inne publikacje /dane j.w./

 

1.R.Kurzawa, J.Kuś:
Podsumowanie artykułu H.Majewskiej-Zalewskiej „Gruźlica u dzieci”.
Medipress Choroby układu oddechowego, 1999, Vol. 4, No 2, 11-13.

2. R.Kurzawa, Z.Doniec:
Komentarz do artykułu „Zasady rozpoznawania i leczenia astmy oskrzelowej u dzieci”.
Medycyna Praktyczna - Pediatria, 1999, 4, 4, 37-39.

Dodatkowe informacje