1.MAZUREK H., PISIEWICZ K.
Analiza zgonów niemowląt z powodu zapalenia płuc - badania pilotowe.
Zdrowie Publiczne. 1982, 5-6. 183

2.HAŁUSZKAJ.
Could Relationship Between Respiratory Symptoms and Lung Function Exist.
European Journal of Respiratory Diseases, 1982, 166

3.PRYJMA J., MIKLASZEWSKA J., HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI A.
Decrease of Complement Hemolytic Activity after an, Allergen-Hause-Dust - Bronchial Provocation Test
J.Allergy Clin.Immunol, 1982, 4. 306

4.HAŁUSZKA J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., RUDN1K J., ŻEBRAK J.
Fizyczne właściwości płuc dzieci z Zespołem Kartagenera.
Pediatria Polska, 1982, 2—3 123

5.ŚCIŚLICKI A., RUDNIK J., MATOGA S., GA.. WEŁ J.. HAŁ USZKA J.
Intal w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci. I Wpływ intalu na przebieg kliniczny dychawicy.
Pediatria Polska, 1982. 11, 873

6.HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI A., RUDN1K J.
Intal w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci. II. Zachowanie się właściwości fizycznych układu oddechowego.
Pediatria Polska 1982, 11, 881

7.ŁĘCZYŃSKI J., ZALESZCZUK A., ŻEBRAK
New Devices for Bronchial Drainage in Children.
Materiały Xth international Congress of World Confederation for Physical Therapy, Stockholm. 1982. 459

8.RUDNIK J.
Przewlekłe choroby układu oddechowego.
Rozdział w: Czynne poradnictwo w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku rozwojowym. Pod red. W.Szotowej i J.Serejskiego, PZWL, Warszawa, 1982, 97

9.ZALESZCZUK A.
The lndividual Three - Plane Scoliosis Correction by „pressio” Method Using Specially Constructed Apparatus (Autocorrection).
Materiały - Xth Internatiorial Congress of World Confederation for Physical Therapy, Stockholm, 1982, 852

10.KURZAWA R.
Zachowanie się aktywności proteolitycznej surowicy krwi, stężeń inhibitorów enzymów proteolitycznych oraz układu Pi w przewlekłych nieswoistych chorobach układu oddechowego (p.n.ch.u.o.) u dzieci.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 1982

11.BRAŃSKI H., HERMAN S., HAŁUSZKA J.
Zautomatyzowana interpretacja wyników badań równowagi kwasowo-zasadowej krwi.
Przegląd Pediatryczny, 1982, 1 -3, 103

12.ŻEBRAK J., KOPYTKO E., RUDNIK L PISIEWICZ K., ŻUK E., SKUZA B.
Zmiany oskrzelowo-płucne wywołane obecnością ciał obcych w drzewie tchawiczo- oskrzelowym.
Pediatria Polska, 1982, 2-3, 115

Dodatkowe informacje