1.GLANOWSKA H.
Aktywność powierzchniowa płynów owodnio pochodzących z ciąż o różnym czasie trwania.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 1976

2.RUDNIK J., HANICKA M., PAWEŁEK J.. ŻEBRAK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., GUKOWSKI P.
Aktywność powierzchniowa wydzieliny oskrzelowej dzieci z przewlekłymi chorobami narządu oddechowego.
Pediatra Polska, 1976, 11, 1287

3.RUDNIK J., CICHOCKI T., HANICKA M., S SAK-BUKOWSKA E., LITWIN J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., ŻEBRAK J.
Badania cytologiczne i cytochemiczne makrofagów płucnych i wydzieliny oskrzelowej u dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
Streszczenia referatów XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Wrocław 1976, 134

4.DREWNIAK M.
Badania kinetyki klatki piersiowej aparatem kokinetornetrem ATm-3ds własnej konstrukcji u niemowląt i małych dzieci z chorobami narządu dechowego
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 1976

5.RUDNIK J., HANICKA M., PAWEŁEK J., ŻB BRAK J., MAJEWSKA.ZALEWSKA H., GUTKOWSKI P.
Badaniasurfaktantu płucnego w wydzielinie oskrzelowej dzieci zprzewIekłymi chorobami układu oddechowego
Streszczenia referatów XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Wrocław, 1976, 132

6.RUDNIK J.
Bronchiektasenkrankhet im Kindes und Jugendlichenalter.
Praxis der Pneumologie, 1976 7 419

7.ŻEBRAK J.
Bronchoskopia w leczeniu gruźlicy węzłów tchawiczo -oskrzelowych z zacienianiami płatowymi i segmentowym
Pneumonologia Polska. 1976 3, 217

8.RUDNIK J.
Czynniki warunkujące występowanie przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego
Streszczenia referatów. XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego Wrocław, 1976. 101

9.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H.
Die Anwendharkeit von Inhalationstests indrer Diagnostik der chronischen Bronchitis bei Kindern.
Zeitschrift fur Erkrankungen dei Atmungsorgane, 1976, 144, 129

10.BERGER VON G., DIETZSCH H,J., LEUPOLD W., WUNDERLICH P., RUDNIK J., ŻEBRAK J., ŻUK E
Empfehlungen fur die Indikation zur Lungenresektionbei kindIichen Bronchiektasen
Kinderarztliche Praxis. 1976, 10, 473

11.RUDNIK J.
Gruźlica pozapłucna u dzieci.
PZWL, Warszawa, 1976

12.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych. Rozdział w:Gruźlica pozapłucna u dzieci. Pod red. J. Rudnika, PZWL, Warszawa1976, 69

13.MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Gruźlicze zapaleniemózgu i opon mózgowordzeniowych
Rozdział w: Gruźlica pozapiucna u dzieci Pod red. J. Rudnika, PZWL, Warszawa 1976 124

14.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., HERMAN S., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., MATOGA S., RUDNIK I., ŚLIWA Z.
Klinicke overeni diagnostickych metod pro epidemiologickou studii o chronicke bronchitide u deti
Studia Pneumologica et Phtiseologica Cechoslovaca, 1976, 9, 586

15.HAŁUSZKA J., RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Kompleksowa ocena czynności układu oddechowego dzieci ze zwłóknieniem płuc o nieznanej etiologii.
Pneumonologia Polska, 1976, 3, „193

16.KURZAWA R., OGAREK-ŚLIWA E.
Niedobór alfa-1-antytrypsyny (A-1-AT) u dzieci z nawrotowym obturacyjnym zapaleniem oskrzeli oraz marskością wątroby
Przegląd Pediatryczny, 1976, 3, 177

17.ŚCIŚLICKI A.
Ocena powysiłkowego skurczu oskrzeli (ElB) przy pomocy aparatu Peak-Flow-Meter Wrighta u dzieci z dychawicą oskrzelową.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu. Instytut Matki Dziecka, Warszawa, 1976

18.PIS1EWICZ K.
Ocena przydatności PEFR - szczytowego przepływu wydechowego oznaczanego aparatem Wrighta do badań przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego dzieci.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu lnstytut Matki Dziecka, Warszawa, 1976

19.BRAŃSKI H., HAŁUSZKA J.
Ocena wydolności wysiłkowej dzieci zdrowych metodą spiroergometrii w układzie zamkniętym. Pneumonologia Polska, 1976, 2. 141

20.RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Ogólne zasady rozpoznawania i leczenia. Rozdział w Gruźlica pozapłucna u dzieci. Pod red J Rudnika, PZWL, Warszawa, 1976, 22

21.BRUŹDZIŃSKI H., GAWEŁ J.
Oznaczanie poziomu IgE w surowicy krwi za pomocą zmodyfikowanego odczynu immunodyfuzji radialnej
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 1976, 28 377

22.RUDNIK I., RUDNIK J., MAJEWSKA-ZALEWSKA H.
Postacie gruźlicy pozapłucnej o rzadszym umiejscowieniu.
Rozdział w: Gruźlica pozapłucna u dzieci. Pod red. J. Rudnika., Warszawa, 1976, 158

23.RUDNIK J., KURZAWA R., GAWEŁ J.
Poziom alfa-1-antytrypsyny (a-1-at) u dzieci z przewlekłymi nieswoistymi chorobami układu oddechowego.
Streszczenia referatów XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego Wrocław, 1976, 123

24.RUDNIK J.
Przewlekłe choroby układu oddechowego
Rozdział w: Czynne poradnictwo w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku rozwojowym Pod red W Szotowej i J. Serejskiego, PZWL Warszawa 1976, 81

25.ŻEBRAK J.
Tracheobronchomegalie bei Kirdern unter Langzeitbeobachtung.
Praxis der Pneumologie, 1976,8, 69

26.GORCZYŃSKI M.
Wpływ dychawicy oskrzelowej na powstawanie zniekształceń zębowo-szczękowo -twarzowych, próchnicy i na proces wyrzynana się zębów stałych
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu Akademia Medyczna, Kraków. 1976

27.RUDNIK J.
Wpływ warunków środowiskowych na powstawanie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci.
Streszczenia referatów XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Wrocław
1976 153

28.ŚCIŚUCKI A., GAWEŁ J., BRUŹDZIŃSKI H.
Zaburzenia w poziomach stężeń IgG IgA, igM surowicy krwi w przewlekłych chorobach układu oddechowego u dzieci Zmiany w poziomach stężeń immunoglobulin surowicy ze szczególnym uwzględnieniem IgA
Pneumonologia Polska, 1976 89. 851

29.ŚCIŚLICKI A. GAWEŁ. J., BRUZDZIŃSKI H.
Zaburzenia w poziomach stężeń g(3, gA, gM surowicy krwi w przewlekłych chorobach układu oddechowego u dzieci. lI. Nieprawidłowe układy immunoglobulin surowicy
Pneumonologia Polska, 1976 8-9. 859

30.KURZAWA R., OGAREK-ŚLIWA E.
Zachowanie się alfa-1-antytrypsyny (a -1-at) w przebiegu zapaleń oskrzeli u dzieci w wieku od 0 do 3 lat.
Pneumonologia Polska, 1976, 3, 203

31.RUDNIK J., KURZAWA R., GAWEŁ J.
Zachowanie się poziomu alfa-1 -antytrypsyny w przewlekłych nieswoistych chorobach układu oddechowego u dzieci.
Pediatria Polska. 1976, 11, 1279

32.GUTKOWSKI P., WALCZAK Z., HAN(CA
M., CZECZÓTKO E., DREWNIAKOWA M.
Zachowanie się równowagi kwasowo-zasadowej i gazów krwi u dzieci z zapaleniem płuc.
Pediatria Polska, 1976. 3. 247

33.RUDNIK J.
Zadania poradni w zakresie zwalczania gruźlicypozapłucnej
Rozdział w Gruźlica pozapłucna u dzieci. Pod red. J. Rudnika. PZWL, Warszawa 1976. 174

Dodatkowe informacje