1.KURZAWA R.
Alfa-1 -antytrypsyna surowicy krwi. Charakterystyka biochemiczna. Wrodzone niedobory oraz funkcje biologiczne.
Gruźlica, 1975, 2, 189

2.HAŁUSZKA J., ŚCIŚLICKI A.
Bronchial Lability in Children Suffering from Some Diseases of the Bronchi.
Respiration, 1975, 32, 217

3.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., PISIEWICZ K.
Fonction respiratoire des enfants en rapport avec les responses au questionnaire rempli par les parents sur les symptomes et les conditons sociales et domestiques.
Congres International, Le Mont-Dore 2931 mata 1975, 103

4.RUDNIK J., HAŁUSZKA J., BRAŃSKI H.
Ocena przydatności diagnostycznej inhalacyjnych prowokacji histaminowych u dzieci
Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego. 1975, 151

5.HERMAN S.
Ocena ryzyka zakażenia prątkiem gruźlicy.
Rozprawa doktorska na prawach rękopisu Akademia Medyczna, Łodź, 1975

6.RUDNIK J.. LEOWSKI J., HERMAN S.
Prognoza epidemiologiczna gruźlicy dziecięcej w Polsce (na podstawie modelu epidemiologicznego)
Gruźlica, 1975, 10, 877

7.HAŁUSZKA J., GUTKOWSKI P., HERMAN S.
Spontaniczna zmienność czynności układuoddechowego dzieci w ciągu doby.
Gruźlica, 1975 5 471

8.GAWEŁ J., ŚCIŚLICKI A., SROCZYŃSKA U.
Stężenia immunoglobulin IgG IgA, lgM w surowicy krwi w niektórych chorobach układu oddechowego u dzieci
Przegląd Pediatryczny, 1975, 1, 35

9.NAWROCKA-KAŃSKA B.. JELONEK P GUTKOWSKI P., STĘPNIEWSKA E.
The Effect of Low-Calcium Diet And Witamin D3 On Acidbase Balance lnYoung Rabbits
Acta Physiologica Polonica 1975 1, 103

10.RUDNIK J.. HERMAN S., HERMAN T., C REK..ŚLIWA E.
Wrażliwość na tuberkulinę sensytyny w populacji dziecięcej.
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1975, 164. 163

11.ŚCIŚLICKI A, KURZAWA R.
Zachowanie się poziomu Alfa-1 –antytrypsyny (a-1-AT) u dzieci zdrowych i chorych na dychawicę oskrzelową.
Gruźlica 1975, 10, 929

Dodatkowe informacje