1.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
— Nawroty i wznowy gruźlicy narządu oddechowego u dzieci po leczeniu resekcją tkanki płucnej.
Gruźlica i Choroby Płuc 1971, 39, 2, 111.
MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna — zob. poz. 82, 106, 243, 248, 252, 255.

2.KOPYTKO Ewa, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Niektóre problemy arkoidozy u dzieci.
Pamiętnik VII Polsko-Czechołowackiego Sympozjum FtizjopneumonologiiDziecięcej
Modrá-Piesky, 7—8.X.1971

3.GORCZYŃSKI Marian
— Próchnica zębów u dzieci chorych na gruźlicę przebywających na leczeniu w Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc w Rabce.
Czasopismo Stomatologiczne 1971, 24, 11, 1291

4.KACZMARCZYK Jerzy, SOLECKA M.
— Badania wentylacji płuc u dzieci z bocznym samoistnym skrzywieniem kręgosłupa.
Wiadomości Lekarskie 1971, 24, 415

5.MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna, KUNIKA J., RUDNIK I., RUDNIK J., ORZEŁ D.
— Alyeolitis allergica u trojga rodzeństwa w następstwie domowej produkcji alkoholu.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego
Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej .Modró-Piesky 7—8.X.1971, 78

6.KACZMARCZYK Jerzy
— Fizjopatologia oddychania. Rozdz. w. „Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci” pod red. Jana Rudnika
Warszawa PZWL, 1972, 11.

7.ŁĘCZYŃSKI Janusz, ZALESZCZUK Andrzej
Aparat własnej konstrukcji derotujący i korygujący skoliozy wielołukowe metodą ćwiczeń czynnych — autokorector skolioz.
Zeszyty Naukowe WSWF Wrocław 1971, nr 10

8.ŁĘCZYŃSKI Janusz. OCIEPKA Rudolf, ŻEBRK .Jerzy
— Metody leczenia fizykalnego w przewlekłych chorobach oskrzeli u dzieci.
Zeszyty Naukowe WSWF Wrocław 1971, nr 10

9.RUDNIK Irena, RUDNIK Jan
— Nowotwory pierwotne płuc.
Rozdział w. „Nowotwory wieku dziecięcego” pod red. J. Bożka PZWL Warszawa 1971, 316

10.RUDNIK Irena, RUDNIK Jar, ZUK Edward
— Nowotwory śródpiersia.
Rozdział w. „Nowotwory wieku dziecięcego” pod red. J. Bożka PZWL Warszawa 1971, 334

11.RUDNIK Jan, LEOWSKI J.
— Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce i wybrane elementy programu walki z gruźlicą w latach 1971—1980.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego
Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej Modrá-Piesky, 1971.

12.RUDNIK Jan. HERMAN S., IWANOWSKA C., MAJEWSKA-ZALEWSKA H., SROCZYŃSKA U.
— Przewlekłe zapalenia oskrzeli u dzieci wstępujących do szkoły podstawowej.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej
Modrá -Piesky, 1971

13.RUDNIK Jan (współautorzy)
— Epidemiologie de la tuberculose et defaillance de la lutte antituberculeuse chez l’enfant
WHO Genewa, 1971

14.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy, WERYS Ryszard
— Die Bedeutung der Inhalationstherapie bei Bronchienveränderungen in Kindesalter.
Montaschrift Lungenkrankheiten 1971, 14, 184— 186

15.RUDNIK Jan, ŻEBRAK Jerzy, WERYS Ryszard, DIETZSCH i .1., GOTTSCHALK B., WUNDERLICH P
Bronchologische Befunde bei Kindern mit Mucoviscidose.
Kurzrelerate. I Kongress der Gesellschaft fur perinatale Medizin der DDR. Herbsttagung der Gesellschaft fUr Pdiatrie der DDR, Dresden,

16.RUDNIK Jan
— Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Fizjopatologii Oddychania w Rabce, dniach 12—14 października 1970r.
Gruźlica I Choroby Płuc 1971, 39, 9, 931

17.RUDNIK Jan, MAJEWSKA-ZALEWSKA Hanna
Organizacja ochrony zdrowia dzieci i młodzieży z chorobami układu oddechowego w Polsce.
Pamiętnik VII Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum Ftizjopneumonologii Dziecięcej, Modrá -Piesky, 1971

18.RZEPECKI Wit, RUDNIK J., RUDNIK I., ŻUK E., (i współautorzy)
Surgical Treatment of Mediastinal Tumors. Polish Medical Journal 1971, 10, 3, 676
RZEPECKI Tadeusz .— zob. poz. 31, 32, 50, 53, 139, 192, 196

19.ZAPAŚNIK-KOBIERSKA Halina, RUDN
— Turinng-point and achievements in tuberculosis control during the 25-year period of Polish Peoples Republic.
Polish Medical Journal 1971/1, 10, 65

20.ŻEBRAK Jerzy, GARLICKA A., GODLEWSKA Z.
—. Wrodzone zaburzenia rozwoju płuca u niemowlęcia.
Przegląd Lekarski 1971, 28, 283.

21.ŻEBRAK Jerzy
Wyniki leczenia wewnątrzoskrzelowego gruźlicy pierwotnej układu oddechowego u dzieci. Praca na stopień doktora nauk medycznych złożona w Instytucie Gruźlicy w Warszawie.

Dodatkowe informacje