1.KASPRZYK, A. URUSKA, K. SZCZEPANEK, M. LATAŁOWA, J. GAWEŁ, K. HARMATA, D. MYSZKOWSKA,A. STACH, D. STĘPALSKA:
Regional Differentiation of the Dynamics of the Pollen Seasons of Alnus, Corylus and Fraxinus in Poland. Preliminary Results.
Third European Symposium On Aerobiology, Worcester 2003, 132.

2.KASPRZYK, A. URUSKA, K. SZCZEPANEK, M. LATAŁOWA, J. GAWEŁ, K. HARMATA, D. MYSZKOWSKA, A. STACH, D. STĘPALSKA:
Regionalne zróżnicowanie dynamiki sezonów pyłkowych Alnus, Corylus, i Fraxinus w Polsce. Wyniki wstępne.
IV Ogólnopolska KonferencjaNaukowa nt. „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, 13-14.XI.2003 r., Lublin, 33.

3.KOMENTARZ do art. „Wpływ swoistej immunoterapii na ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową u dzieci z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i spojówek. – badanie PAT”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2002, Nr 3, 99-102.

4.KOMENTARZ do art. „Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji astmy (GINA 2002). Wybrane zagadnienia dla pediatrów - cz. II.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2002, 5, 33-34.

5.E. KOPYTKO, H. NITOŃ-MARUSIŃSKA, J. GAWEŁ:
Mycoplasmowe zapalenia płuc w XXI wieku w dobie rozpowszechnienia makrolidów.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Supl. 1, 38.
XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, 2-5.03.2003 r., Zakopane.

6.E. KOPYTKO, J. GAWEŁ:
Różnorodność obrazów radiologicznych w mykoplazmatycznym zapaleniu płuc.
XXVII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów 12-15.06.2003 r., Bydgoszcz, s. 106.

7.M.KOSSEK, Z.DONIEC:
Zespół zatokowo - oskrzelowy - mit czy rzeczywistość.
Klinika Pediatryczna 1998, Vol. 6 Nr 3, 304-310

8.M. KOSSEK, M. KRÓL, Z. BARAN, A. SZAFLARSKA-BULEK:
Własna metoda monitorowania przebiegu oraz leczenia objawowego pyłkowicy.
Nowa Pediatria 1999, 17, 6, 109-111.
praca nie ujęta w 1999r.

9.J. KRUSZEWSKI, W. SILNY, H. MAZUREK, M. CZARNECKA-OPERACZ:
Testy skórne.
Standardy w alergologii The UCB Institute of Allergy Belgia 2003, 9-26

10.R.KURZAWA, M.KOSSEK, Z.DONIEC, H.MAZUREK, E.URBANEK, I.SAK-KOPYTYŃSKA, J.RADLIŃSKI, Z.BUKOWCZAN:
Ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa lewokabastyny w leczeniu pyłkowicy u dzieci poniżej 12 roku życia.
Polski Merkuriusz Lekarski, 1998, T. IV, Nr 23, 269-272.

11.R.KURZAWA, I.SAK, H.MAZUREK, J.RADLIŃSKI, G.WILLIM:
Różne metody oceny testu skórnego w odniesieniu do swoistej prowokacji oskrzeli dzieci z astmą oskrzelową.
Matka i Dziecko. Postępy w neonatologii pulmonologii i nefrologii dziecięcej.
Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1998, 133-145.

12.R.KURZAWA, Z.BUKOWCZAN:
Analiza zachowań terapeutycznych wśród lekarzy lecznictwa podstawowego.
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu Klacid w Polsce w latach 1996-1997
.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, s. 23-25.

13.R.KURZAWA, Z.BUKOWCZAN:
Glikokortykosterydy wziewne w astmie dziecięcej - wcześniej czy później?.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, s.39-42.

14.R.KURZAWA, M.KOSSEK, Z.DONIEC, H.MAZUREK, E.URBANEK, I.SAK-KOPYTYŃSKA, J.RADLIŃSKI, Z.BUKOWCZAN:
Ocena skuteczności klinicznej oraz bezpieczeństwa stosowania preparatu Histimet /krople do oczu i spray do nosa/ w leczeniu pyłkowicy u dzieci poniżej 12 roku życia.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, s.55-59

15.R.KURZAWA, E.URBANEK:
Miejsce i rola 2 - mimetyków w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Pamiętnik V Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 4-7.03.1998, Kraków Hotel Forum, s.67-72.

16.R.KURZAWA, Z.DONIEC, H.MAZUREK:
Astma oskrzelowa u dzieci.
International Review of Allergology & Clinical Immunology
Medpress, suppl.1, vol IV, 1998, 22-31 i 37-38

17.R.KURZAWA, Z.BUKOWCZAN, Z.DONIEC:
Miejsce steroidoterapii w leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Wiadomości Lekarskie, 1998, Tom LI, Supl. 1, 19-27.

18.R.KURZAWA, Z.BUKOWCZAN:
Glikokortykosteroidy wziewne w astmie dziecięcej - wcześniej czy później ?
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 19-24

19.R.KURZAWA, Z.BUKOWCZAN, Z.DONIEC:
Glikokortykosteroidy w astmie oskrzelowej u dzieci - trudności terapeutyczne.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1998, 1, 25-29

20.R.KURZAWA:
Komentarz do badania naukowego: Skuteczność dozowników ciśnieniowych stosowanych wraz z komorą przedłużającą w leczeniu zaostrzeń astmy u dzieci - porównanie z nebulizatorami.
Medycyna Praktyczna, 1998, 4, 95-97.

21.R.KURZAWA:
Komentarz do badania naukowego: Skuteczność kortykosteroidów wziewnych w zapobieganiu epizodom świszczącego oddechu związanym z wirusowymi zakażeniami dróg oddechowych u dzieci szkolnych.
Medycyna Praktyczna, 1998, 4, 97-99.

22.R.KURZAWA:
Pneumonologia i alergologia dziecięca.
Medycyna Praktyczna, 1998, 12

23.R.KURZAWA - współautor pracy zbiorowej pod redakcją Prof. dr hab. med. Ryszardy Chazan:
Zakażenia układu oddechowego. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
Wydawnictwo  - medica press, 1998, 1-317.

24.R.KURZAWA, B.MAJOREK-OLECHOWSKA:
Zasady zapobiegania chorobom alergicznym.
Postępy w alergologii - II pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Płusy, 1998, 188-201.

25.R.KURZAWA, I.SAK, W.TOMALAK, Z.DONIEC, E.URBANEK, H.MAZUREK, A.ELBOUSIFY:
Specificity and Sensitivity of Various Indices Used to Interpret Results of Bronchodilatator Test in Comparison to Gold Standard.
Allergy, 1998 Supl., N 43 Vol. 53, 146
The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Birmingham, U.K. 21-26.06.1998.

26.R.KURZAWA, B.MAJOREK-OLECHOWSKA, W.OLECHOWSKI, R.WAHL, J.NIZIO-MĄSIOR:
Specific IgE Measurements in Children With Atopic Diseases Using a New Enzyme Immuno Assay ALLERGODIP.
Allergy, 1998 Supl., N 43 Vol. 53, s.195
The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Birmingham, U.K. 21-26.06.1998.

27.R.KURZAWA, Z.BUKOWCZAN, K.PISIEWICZ:
Astma oskrzelowa u 7-14 -letnich dzieci wiejskich.
Służba Zdrowia, 1998, Nr 29-30, 13.

28.R.KURZAWA:
Moje wspomnienie o doktorze Władysławie Kalacińskim.
Matka i dziecko. Postępy w neonatologii, pulmunologii i nefrologii dziecięcej, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1998, 26-27.

29.R.KURZAWA, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Tłumaczenie rozdziału 10 "Astma u dzieci" w polskim wydaniu "Alergologia" pod red. Jerzego Kruszewskiego i Wojciecha Silnego,
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1998, 361-389.

30.R.KURZAWA: redakcja merytoryczna polskiego wydania: "Diagnosis in Color. Pediatrics." pt. "Pediatria - Atlas".
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 1998

31.R.KURZAWA, Z.DONIEC, H.MAZUREK, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, A.WÓJCIK, E.URBANEK, I.SAK, Z.BUKOWCZAN, M.WANAT-KRZAK, D.CHMIELEWSKA-SZEWCZYK, J.ALKIEWICZ:
Astma oskrzelowa w wieku rozwojowym. Zasady diagnostyki, leczenia i profilaktyki.
Przewodnik Lekarza, 1999, 8(12), 31-57.

32.R.KURZAWA, Z.DONIEC, H.MAZUREK, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, A.WÓJCIK, E.URBANEK, I.SAK, Z.BUKOWCZAN, M.WANAT-KRZAK, D.CHMIELEWSKA-SZEWCZYK, J.ALKIEWICZ:
Standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego u dzieci i młodzieży chorujących na astmę oskrzelową w zależności od wieku:I – do 5 roku życia, II – powyżej 5 roku życia.
Przewodnik Lekarza, 1999, 8 (12), 58-65.

33.R.KURZAWA, M.KOSSEK, M.ŚLIWIŃSKA-KOWALSKA, B.SAMOLIŃSKI:
Standardy postępowania diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczego w pediatrii (w zależności od wieku) alergiczne całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa, alergiczne sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa.
Przewodnik Lekarza, 1999, 8 (12), 66-76.

34.R.KURZAWA, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Astma u małych dzieci.
Postępy Aerozoloterapii, 1998, Tom VI, Nr 2., 125 -131.
/praca nie ujęta w 1998 r./

35.R.KURZAWA:
Pneumonologia i alergologia dziecięca.
Medycyna Praktyczna 1998, 12, 151 - 159.
/praca nie ujęta w 1998 r. /

36.R.KURZAWA, U.JĘDRYS – KŁUCJASZ:
Edukacja i jakość życia dzieci chorych na astmę.
Choroby Układu Oddechowego, Medipress, 1999, Vol. 4, Nr 1, 3-9.

37.R.KURZAWA, Z.BUKOWCZAN:
Wczesne leczenie alergii a „marsz alergiczny” przez dzieciństwo –praktyczne implikacje dla pediatrów.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 1, 21-23.

38.R.KURZAWA, M. WANAT-KRZAK:
Atopowe zapalenie skóry u dzieci i młodzieży – narastający problem
Acta Pneumonologica et Allergologica, 1999, 2,1, 24-28.

39.R.KURZAWA:
Obturacyjne zapalenie oskrzeli a astma oskrzelowa u niemowląt i małych dzieci.
Postępy w rozpoznawaniu l leczeniu przewlekłych zapaleń układu oddechowego
pod red.
Prof. dr hab. med. J. Hałasy, Medpress, 1999, 20-26.

40.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Astma oskrzelowa u dzieci - model działania.
Magazyn Medycyny Rodzinnej, 1999, 10, 17-18.

41.R. KURZAWA, Z. DONIEC, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, E. URBANEK-JÓŹWIK, I. SAK, A. I. ELBOUSIFY:
Leczenie astmy oskrzelowej u dzieci - co nowego Anno Domini 1999?
Terapia, 1999, 7, 11, 5-17.

42.R. KURZAWA I ZESPÓŁ:
Zasady postępowania w astmie oskrzelowej u dzieci.
Medycyna Praktyczna - Lekarz Rodzinny, 1999, 5-42; ISBN 83-88092-55-3.

43.R. KURZAWA, Z. DONIEC, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, G. WILLIM:
The Principles of Treatment of Bronchial Asthma in Children.
Revue Francaise d'Allergologie et d'Immunologie Clinique, 1999, numer specjalny, 66-68.

44.R.KURZAWA, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ, Z.DONIEC:
Edukacja chorych na astmę i ich rodzin.
Problemy studiów nauczycielskich: Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, 1999, 17, 101-108.

45.R. KURZAWA:
Alergologia dziecięca w Polsce – wczoraj, dziś, jutro.
XXVI Ogólnopolski Kongres Pediatrów 6-9.06.1999r., Białystok-Mikołajki.
Sympozjum -Medyczne Czasopismo Zjazdowe, s. 20-21.

46.R. KURZAWA:
Współczesne spojrzenie na diagnostykę astmy u dzieci do 5r.ż.
Streszczenia wykładów i prac oryginalnych przedstawionych na VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt: "Postępy w patogenezie i leczeniu astmy" Jachranka, 26-29.08.99r,
Pneumonologia i Alergologia Polska, 1999, 67, suppl. 1, 89-91.

47.R. KURZAWA, Z. DONIEC, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, G. WILLIM:
Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Materiały Naukowe, I Pomorskie Sympozjum Alergologiczne, Szczecin, 20-22.XI.1999r.
Alergia Astma Immunologia 1999, 4, suppl. 2, 64-66.

48.R. KURZAWA:
Wyniki badania "Wczesne leczenie dziecka z atopią" - praktyczne wnioski Komitetu naukowego ETAC.
Materiały VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, Kraków - Hotel FORUM 10-13.XI.1999r.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, suppl. 1, 11-12.

49.R. KURZAWA, Z. BUKOWCZAN:
Rola leukotrienów w astmie.
Materiały VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, Kraków - Hotel FORUM 10-13.XI.1999r.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, suppl. 1, 25-26.

50.R. KURZAWA, M. WANAT-KRZAK, J. PAWLIK, J. RADLIŃSKI:
Częstość występowania i kolejność pojawiania się innych chorób alergicznych u dzieci i młodzieży z atopowym zapaleniem skóry leczonych w Klinice Chorób Alergicznych IGiChP ZP w Rabce.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, 2, 3-6.

51.R. KURZAWA:
Kryteria doboru niesterydowego leku przeciwzapalnego.
Materiały VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, Kraków - Hotel FORUM 10-13.XI.1999r.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, suppl. 1, 31-33.

52.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Wybór formy inhalacji - podstawa skuteczności leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Materiały VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, Kraków - Hotel FORUM 10-13.XI.1999r.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, suppl. 1, 67-68.

53.R. KURZAWA:
Makrolidy - narzędzie w rękach lekarza praktyka.
Materiały VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, Kraków - Hotel FORUM 10-13.XI.1999r.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, suppl. 1, 75-77.

54.R. KURZAWA, E. URBANEK-JÓŹWIK:
Długodziałające 2-mimetyki i glikokortykosteroidy wziewne - współczesny standard terapii skojarzonej.
Materiały VI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, Kraków - Hotel FORUM 10-13.XI.1999r.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 1999, 2, suppl. 1, 97-98.

55.R.KURZAWA, J.KUŚ:
Podsumowanie artykułu H.Majewskiej-Zalewskiej „Gruźlica u dzieci”.
Medipress Choroby układu oddechowego, 1999, Vol. 4, No 2, 11-13.

56.R.KURZAWA, Z.DONIEC:
Komentarz do artykułu „Zasady rozpoznawania i leczenia astmy oskrzelowej u dzieci”.
Medycyna Praktyczna - Pediatria, 1999, 4, 4, 37-39.

57.R. KURZAWA, M. WANAT-KRZAK:
Analiza wybranych czynnikówwpływających na stopień ciężkości astmy oskrzelowej.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 2, 7-15.

58.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży w trójstopniowym systemie opieki zdrowotnej.
Alergia, Astma, Immunologia, 2000, 5, Supl.2, 221-224.
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 27-30.08.2000, Łódź.

59.R. KURZAWA, I. KUPRYŚ, M. KRÓL, H. PODDANA, G. GÓRNICKA, A. BOZNAŃSKI, J. BACHÓRSKA, A. FISZER, J. PIETRZYK, A. MILANOWSKI, D. CHMIELEWSKA-Szewczyk, A. Krzywiecki, T. Małaczyńska, T. Latoś, A. Alkiewicz, P.Kuna:
Porównanie skuteczności i tolerancji nedokromilu sodu i kromokliganu sodu w leczeniu łagodnej i umiarkowanej astmy u dzieci.
Medycyna Praktyczna, 2000, 1-22.
ISBN 83-88092-77-4

60.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Trudności w rozpoznawaniu i leczeniu astmy oskrzelowej u dzieci.
Lekarz Pediatra 2000, 1, 18-23.

61.R. KURZAWA, J. GAWEŁ, Z. DONIEC:
Pneumonologia i alergologia.
Medycyna Praktyczna - Pediatria 2000, 1, 35-41.

62.R. KURZAWA, U. JĘDRYS:
Astma oskrzelowa u dzieci.
Lekarz Rodzinny 2000, V, 2, 44-50.

63.R. KURZAWA, U. JĘDRYS:
Astma u niemowląt i małych dzieci.
Problemy Laryngologiczne w Codziennej Praktyce 2000, 2, 2-8.

64.R. KURZAWA, Z. DONIEC, H. MAZUREK, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK:
Standardy diagnostyczno-lecznicze astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2000, 3, 30-48.

65.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Optymalne postępowanie w astmie oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 1, 19-24.

66.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Współczesne leczenie astmy oskrzelowej w wieku rozwojowym.
Magazyn Medyczny 2000, 8, 29-36.

67.R. KURZAWA, Z. DONIEC, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK, H. MAZUREK, E. URBANEK, I. SAK, Z. BUKOWCZAN, M. WANAT-KRZAK, D. CHMIELEWSKA-SZEWCZYK, J. ALKIEWICZ:
Wytyczne postępowania w astmie oskrzelowej u dzieci.
Medycyna Praktyczna – Pediatria – wydanie specjalne 2000, 2 , 2-25.

68.R. KURZAWA, M. KOSSEK:
Wytyczne dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dzieci.
Medycyna Praktyczna – Pediatria – wydanie specjalne 2000, 2, 37-44.

69.R. KURZAWA, Z. DONIEC, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK, H. MAZUREK, E. URBANEK, I. SAK, Z. BUKOWCZAN, M. WANAT-KRZAK, D. CHMIELEWSKA-SZEWCZYK, J. ALKIEIWCZ:
Leki wziewne stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej.
Medycyna Praktyczna – Pediatria – wydanie specjalne 2000, 2, 27-31.

70.R. KURZAWA,Z. DONIEC, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK, H. MAZUREK, E. URBANEK, I. SAK, Z. BUKOWCZAN, M. WANAT-KRZAK , D. CHMIELEWSKA-SZEWCZYK, J. ALKIEIWCZ:
Standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego u dzieci i młodzieży chorych na astmę oskrzelową.
Medycyna Praktyczna – Pediatria – wydanie specjalne 2000, 2, 32-36.

71.R. KURZAWA, M. KOSSEK:
Nieżyty nosa w wieku rozwojowym.
Standardy Medyczne 2000, 10 (12),

72.R. KURZAWA, U.JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Astma oskrzelowa.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 244-253.

73.R. KURZAWA, U. JĘDRYS - KŁUCJASZ:
Leczenie astmy oskrzelowej.
[w:] Pediatrii pod redakcją Krystyny Kubickiej i Wandy Kawalec
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000, Rozdział Nr 9 Choroby układu
oddechowego, s. 257-270.

74.R. KURZAWA, Z. BUKOWCZAN:
Immunoterapia nieswoista u dzieci.
[w:] Immunoterapia chorób układu oddechowego pod redakcją prof. Tadeusza Płusy.
Medpress 2000, 240-244.

75.R. KURZAWA, E. CZARNOBILSKA, K. GIL, A. WÓJCIK, P. KOPIŃSKI, Z. CHŁAP:
Broncho-alveolar lavage (BAL) cells and morphometry of basement membrane in childhood asthma.
Current Pneumonology 2000, 4, 1(11), 27.

76.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Komentarz do art.” Zapobieganie reakcji skurczowej oskrzeli wywołanej wysiłkiem fizycznym u dzieci chorych na astmę oskrzelową: porównanie salmeterolu podawanego przy użyciu inhalatora proszkowego z salbutamolem”.
Medycyna Praktyczna - Pediatria 2000, 2, 23-25.

77.R. KURZAWA:
Komentarz do art. “Korzystne wyniki wczesnego zastosowania wziewnego nedokromilu sodu po epizodzie zaostrzenia astmy oskrzelowej u dzieci”.
Medycyna Praktyczna - Pediatria 2000, 2, 28.

78.R. KURZAWA, Z. BUKOWCZAN, M. HABER:
W rok po wprowadzeniu reformy ochrony zdrowia... .
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3, 1, 25-28

79.R. KURZAWA, A. POGORZELSKI, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, M. WANAT –KRZAK:
Pneumonologia i alergologia – postępy w pediatrii w 2001 roku.
Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2002, 2, 69-76.

80.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci – wytyczne międzynarodowe.
Pneumonologia i Alergologia Polska 2002, T. 70, Supl. 1, 102-109.

81.R. KURZAWA, J. ALKIEWICZ, A. BRĘBOROWICZ, D. CHMIELEWSKA-SZEWCZYK, A. EMERYK, T. LATOŚ:
Zastosowanie leków przeciwhistaminowych w chorobach alergicznych u dzieci.
[w:] Leki przeciwhistaminowe – zastosowanie w praktyce medycznej.
Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego pod redakcją Pawła Górskiego przy współpracy Iwony Grzelewskiej-Rzymowskiej i Jerzego Kruszewskiego, Łódź, 2002, 159-168,ISBN 83-916088-1-6.

82.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Połączenie ICS i LABA – co mówią standardy?
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002,, Vol. 5, Nr 3, 57
Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „ Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych 6-9.11.2002 r., Kraków.

83.R. KURZAWA:
Berodual – rola w leczeniu chorób przebiegających z obturacją oskrzeli u dzieci – wykład wprowadzający.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002,, Vol. 5, Nr 3, 62-63
Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „ Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, 6-9.11.2002 r., Kraków.

84.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. POGORZELSKI, Z. LECHOWICZ – SZYNALIK:
Postępy w pneumonologii i alergologii.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2003, 2, 103 – 111.

85.R. KURZAWA, Z. DONIEC:
Współczesna koncepcja i zasady leczenia astmy oskrzelowej u dzieci.
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2003, Nr 2, 201 – 209.

86.R. KURZAWA, Z. DONIEC, H. MAZUREK, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK:
Standardy diagnostyczno-lecznicze astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 5, 7-8, 1202 – 1215

87.R. KURZAWA, Z. DONIEC, H. MAZUREK, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK:
Standardy diagnostyczno-lecznicze astmy oskrzelowej u dzieci.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 18-32.

88.R. KURZAWA, M. KOSSEK:
Standardy postępowania diagnostyczno-profilaktyczno-leczniczego w pediatrii. Alergiczne nieżyty nosa.
Standardy Medyczne 2003, 10, 5, Suppl., 41-50.

89.R. KURZAWA:
Komentarz do art. „Skuteczność budezonidu stosowanego raz na dobę z inhalatora proszkowego w leczeniu dzieci chorych na przewlekłą astmę”
Medycyna Praktyczna - Pediatria 2003, 1, 121-123.

90.R. KURZAWA:
Komentarz do art. „Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2003, 1, 77, 105-106.

91.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Komentarz do art. „Długofalowa ocena bezpieczeństwa flutikazonu oraz nedokromilu sodu u dzieci chorych na przewlekłą astmę oskrzelową”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria, 2003, 4, 76-81.

92.R. KURZAWA, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ:
Komentarz do art. „Salbutamol podawany z inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem przez przystawkę objętościową był co najmniej tak samo skuteczny w leczeniu świszczącego oddechu u dzieci w wieku 2-24 miesięcy, jak podawany w nebulizacji”.
Medycyna Praktyczna – Pediatria 2003, 4, 87 - 89.

93.R. KURZAWA, Z. LECHOWICZ-SZYNALIK:
Komentarz do artykułu: „Prątki niegruźlicze
Pediatria po Dyplomie 2003, 7, 1, 52 – 53.

94.R. KURZAWA:
Komentarz do 3 art. „Strukturalne i czynnościowe dojrzewanie dróg oddechowych. Kliniczna ocena czynnościowa układu oddechowego w stanie zdrowia i choroby. Wpływ wentylacji mechanicznej na drogi oddechowe w okresie rozwojowym”.
Pediatria po Dyplomie 2003, 6.

95.R. KURZAWA:
Komentarz do art. „Ocena skuteczności przewlekłego stosowania cetyryzyny u dzieci w wieku 12-24 miesięcy chorych na atopowe zapalenie skóry – badanie ETAC”.
Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2003, 6, 84.

96.R. KURZAWA:
Marsz alergiczny – od niemowlaka do maturzysty.
Choroby Alergiczne i Astma, 2003, 44-45.
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla farmaceutów, 20-22.03.2003, Łódź.

97.R. KURZAWA:
Zasady farmakoterapii astmy oskrzelowej u dzieci.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 21.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

98.R. KURZAWA:
Praktyczne wnioski wynikające z badania START.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 6, 44.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

99.R. KURZAWA, M. WANAT-KRZAK, K. PISIEWICZ, U. JĘDRYS-KŁUCJASZ, A. WÓJCIK:
Skuteczność krótko-czasowa Pimekrolimusu – badania międzynarodowe i obserwacje własne.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 74-76.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

100.R. KURZAWA:
Czy stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS) w astmie oskrzelowej u dzieci jest bezpieczne – podsumowanie Sesji.
Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2003, 6, Suppl. 2, 97.
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego nt. „Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych” 12-15.11.2003 r., Kraków, Muzeum Narodowe.

Dodatkowe informacje