Temat 10: BADANIA NAD RÓŻNYMI ASPEKTAMI ETIOPATOGENEZY CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO I OPTYMALIZACJĄ ICH LECZENIA.

Kierownik: dr hab. n. med. HENRYK MAZUREK, prof. IGiChP

 

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena wpływu zakażenia Acromobacter xylosoxidans na przebieg mukowiscydozy.

Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. IGiChP

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena wpływu zakażenia Stenotrophomonas maltophilia na przebieg mukowiscydozy.

Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. IGiChP

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena częstości zakażenia Clostridium difficile wśród chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: mgr Ewa Działęk-Smętek

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Przydatność badania bronchoskopowego w diagnostyce zakażeń układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę w odniesieniu do badań wymazu z gardła i/lub plwociny.

Kierownik: dr n. med. Andrzej Pogorzelski

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Znaczenie przedoperacyjnego wsparcia psychologicznego w minimalizowaniu poziomu lęku i bólu u pacjentów po zabiegach torakochirurgicznych.

Kierownik: dr n. med. Lucyna Tomaszek

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena wpływu operacji torakochirurgicznych i ich rodzaju na wskaźniki oddechowe podczas spokojnego oddychania.

Kierownik: dr n. med. Joachim Buchwald

 1. Skuteczność i bezpieczeństwo analgezji zewnątrzoponowej ropiwakainą i bupiwakainą z fentanylem po operacjach torakochirurgicznych – badanie randomizowane.

Kierownik: dr n. med. Lucyna Tomaszek

Wykonawcy: D. Fenikowski, A. Błęka, J. Buchwald, A. Latawiec, D. Gawron,
M. Gorczowska, D. Jarosz, H. Komotajtys, D. Wierzba, I. Kapłon, J. Florek, M. Kubowicz

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Antybiotykoterapia w stanach ostrej fazy u dzieci chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: dr n. przyr. Józef Gaweł

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena poprawności techniki inhalacji u chorych z mukowiscydozą i z rozstrzeniami oskrzeli o innej etiologii.

Kierownik: mgr Maria Wacławik

 1. Ocena wybranych stanów emocjonalnych, jakości życia i snu u młodocianych i młodych dorosłych.

Kierownik: dr n. med. Lucyna Tomaszek

Wykonawcy: L Pawlik, A. Pogorzelski, G. Cepuch (CM UJ Kraków)

 1. Skuteczność gabapentyny jako leku adjuwantowego w leczeniu bólu pooperacyjnego u dzieci i młodzieży po zabiegach torakochirurgicznych – badanie randomizowane, potrójnie ślepa próba.

Kierownik: dr n. med. Lucyna Tomaszek

Wykonawcy: D. Fenikowski, P. Maciejewski, H. Komotajtys, D. Gawron, D. Jarosz,
D. Wierzba, I. Kapłon, J. Florek, M. Gorczowska, A. Latawiec, M. Kubowicz, N. Wójtowicz

 1. Ocena częstości uczuleń na antygeny Asp f4 i Asp f6 u pacjentów z alergiczną aspergilozą oskrzelowo płucną lub zagrożonych jej wystąpieniem.

Kierownik: mgr Karolina Miśkiewicz

Wykonawcy: H. Mazurek, A. Pogorzelski, B. Sochań, R. Ligarska, M. Łącka, E. Działek-Smętek, B. Gałka, A. Gil, E. Korwin, J. Gaweł

 1. Ocena wskaźników oddechowych w stosunku do masy ciała u pacjentów z mukowiscydozą, u których wdrożono leczenie żywieniowe przezskórną endoskopową gastrostomią.

Kierownik: lek. med. Paulina Jazgarska

Wykonawcy: H. Mazurek

 1. Analiza losów pacjentów z mukowiscydozą zgłoszonych do kwalifikacji do przeszczepu płuc.

Kierownik: lek. med. Paulina Jazgarska

Wykonawcy: H. Mazurek

    15. Ocena zależności pomiędzy mutacją w genie CFTR a wzmożoną reakcją skóry dłoni na immersję wodną.

Kierownik: lek. med. Patrycja Cudzinowicz-Gburzyńska

Wykonawcy: H. Mazurek, A. Pogorzelski, B. Sochań, R. Ligarska, M. Wacławik, E. Oleksy

Dodatkowe informacje