Temat 9: BADANIA NAD NOWYMI ASPEKTAMI PATOGENEZY ASTMY OSKRZELOWEJ ORAZ USPRAWNIENIEM JEJ ROZPOZNAWANIA I OPTYMALIZACJĄ LECZENIA.

Kierownik: prof. dr hab. n. med. RYSZARD KURZAWA

Zastępca kierownika: dr hab. n. med. ZBIGNIEW DONIEC, prof. IGiChP

1. Diagnostyka molekularna w alergologii i jej znaczenie kliniczne u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry i/lub astmę.

Kierownik: dr n. med. Łukasz Błażowski

Wykonawcy: R. Kurzawa, J. Gaweł, I. Sak, E. Mazurek, B. Gabis, A. Wójcik,
K. Gregorczyk-Maślanka, M. Łącka, K. Miśkiewicz

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Zmiany występowania epitopów w marszu alergicznym u dzieci z objawami alergii.

Kierownik: dr n. przyr. Józef Gaweł

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena występowania refluksu gardłowo-krtaniowego u dzieci z astmą oskrzelową w zależności od charakteru i intensywności kaszlu.

Kierownik: lek. med. Iwona Sak

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena korelacji wskaźnika API i poziomu FeNO u dzieci w wieku 3 lat z astmą oskrzelową.

Kierownik: lek. med. Elżbieta Mazurek

 1. Ocena występowania zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci chorych na astmę oskrzelową, alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry.

Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP

Wykonawcy: J. Radliński, R. Kurzawa, E. Mazurek, I. Sak, K. Gregorczyk-Maślanka,
M. Woźniak, K. Woźniak, Z. Baran, I. Małkiewicz, B. Baran, I. Stockdale, M. Hajec,
K. Jaworek, M. Lurzyńska

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Ocena stopnia kontroli astmy u dzieci i młodzieży w populacji polskiej.

Kierownik: lek. med. Katarzyna Gregorczyk-Maślanka

 1. Stosowanie leków wziewnych u dzieci z astmą oskrzelową w populacji polskiej – ocena współpracy pomiędzy lekarzem i pacjentem oraz jego rodzicami w aspekcie szkolenia w użytkowaniu inhalatorów i stosowania się do zaleceń lekarskich.

Kierownik: lek. med. Katarzyna Gregorczyk-Maślanka

Wykonawcy: B. Gabis, I. Sak, E. Mazurek, A. Wójcik, R. Kurzawa

 1. Ocena przydatności profili komponentowych DPA-DX w diagnostyce alergii u dzieci chorych na astmę, atopowe zapalenie skóry i alergiczny nieżyt nosa.

Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP

Wykonawcy: J. Gaweł, R. Kurzawa, E. Mazurek, I. Sak, Ł. Błażowski, K. Gregorczyk-Maślanka, M. Łącka, K. Miśkiewicz, M. Woźniak, K. Woźniak, I. Małkiewicz, B. Baran, I. Stockdale, M. Hajec, K. Jaworek, M. Lurzyńska

 1. Analiza alergenów przyczynowych i obrazu klinicznego anafilaksji u dzieci w wieku 0-7 lat po epizodzie anafilaksji w wywiadzie.

Kierownik: lek. med. Elżbieta Mazurek

Wykonawcy: A. Wójcik, K. Gregorczyk-Maślanka, I. Sak, B. Gabis, Ł. Błażowski,
R. Kurzawa, H. Mazurek


 

Temat 10: BADANIA NAD RÓŻNYMI ASPEKTAMI ETIOPATOGENEZY CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO I OPTYMALIZACJĄ ICH LECZENIA.

Kierownik: dr hab. n. med. HENRYK MAZUREK, prof. IGiChP

 

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena wpływu zakażenia Acromobacter xylosoxidans na przebieg mukowiscydozy.

Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. IGiChP

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena wpływu zakażenia Stenotrophomonas maltophilia na przebieg mukowiscydozy.

Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. IGiChP

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena częstości zakażenia Clostridium difficile wśród chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: mgr Ewa Działęk-Smętek

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Przydatność badania bronchoskopowego w diagnostyce zakażeń układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę w odniesieniu do badań wymazu z gardła i/lub plwociny.

Kierownik: dr n. med. Andrzej Pogorzelski

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Znaczenie przedoperacyjnego wsparcia psychologicznego w minimalizowaniu poziomu lęku i bólu u pacjentów po zabiegach torakochirurgicznych.

Kierownik: dr n. med. Lucyna Tomaszek

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena wpływu operacji torakochirurgicznych i ich rodzaju na wskaźniki oddechowe podczas spokojnego oddychania.

Kierownik: dr n. med. Joachim Buchwald

 1. Skuteczność i bezpieczeństwo analgezji zewnątrzoponowej ropiwakainą i bupiwakainą z fentanylem po operacjach torakochirurgicznych – badanie randomizowane.

Kierownik: dr n. med. Lucyna Tomaszek

Wykonawcy: D. Fenikowski, A. Błęka, J. Buchwald, A. Latawiec, D. Gawron,
M. Gorczowska, D. Jarosz, H. Komotajtys, D. Wierzba, I. Kapłon, J. Florek, M. Kubowicz

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Antybiotykoterapia w stanach ostrej fazy u dzieci chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: dr n. przyr. Józef Gaweł

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

Ocena poprawności techniki inhalacji u chorych z mukowiscydozą i z rozstrzeniami oskrzeli o innej etiologii.

Kierownik: mgr Maria Wacławik

 1. Ocena wybranych stanów emocjonalnych, jakości życia i snu u młodocianych i młodych dorosłych.

Kierownik: dr n. med. Lucyna Tomaszek

Wykonawcy: L Pawlik, A. Pogorzelski, G. Cepuch (CM UJ Kraków)

 1. Skuteczność gabapentyny jako leku adjuwantowego w leczeniu bólu pooperacyjnego u dzieci i młodzieży po zabiegach torakochirurgicznych – badanie randomizowane, potrójnie ślepa próba.

Kierownik: dr n. med. Lucyna Tomaszek

Wykonawcy: D. Fenikowski, P. Maciejewski, H. Komotajtys, D. Gawron, D. Jarosz,
D. Wierzba, I. Kapłon, J. Florek, M. Gorczowska, A. Latawiec, M. Kubowicz, N. Wójtowicz

 1. Ocena częstości uczuleń na antygeny Asp f4 i Asp f6 u pacjentów z alergiczną aspergilozą oskrzelowo płucną lub zagrożonych jej wystąpieniem.

Kierownik: mgr Karolina Miśkiewicz

Wykonawcy: H. Mazurek, A. Pogorzelski, B. Sochań, R. Ligarska, M. Łącka, E. Działek-Smętek, B. Gałka, A. Gil, E. Korwin, J. Gaweł

 1. Ocena wskaźników oddechowych w stosunku do masy ciała u pacjentów z mukowiscydozą, u których wdrożono leczenie żywieniowe przezskórną endoskopową gastrostomią.

Kierownik: lek. med. Paulina Jazgarska

Wykonawcy: H. Mazurek

 1. Analiza losów pacjentów z mukowiscydozą zgłoszonych do kwalifikacji do przeszczepu płuc.

Kierownik: lek. med. Paulina Jazgarska

Wykonawcy: H. Mazurek

    15. Ocena zależności pomiędzy mutacją w genie CFTR a wzmożoną reakcją skóry dłoni na immersję wodną.

Kierownik: lek. med. Patrycja Cudzinowicz-Gburzyńska

Wykonawcy: H. Mazurek, A. Pogorzelski, B. Sochań, R. Ligarska, M. Wacławik, E. Oleksy


Temat 11: DOSKONALENIE METOD ROZPOZNAWANIA I LECZENIA PRZEWLEKŁYCH CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO ORAZ METOD REHABILITACJI.

Kierownik: dr hab. n. med. ZBIGNIEW DONIEC, prof. IGiChP

Zastępca kierownika: dr n. tech. JAKUB RADLIŃSKI

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2016 R.

FEV0.5 i FEV0.75 – przydatność diagnostyczna w ocenie obturacji u dzieci młodszych.

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Waldemar Tomalak

 1. Oscylometria impulsowa (IOS) u dorosłych chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: A. Pogorzelski, H. Mazurek, S. Cofta (Poznań), T. Piorunek (Poznań),
H. Batura-Gabryel (Poznań), M. Czajkowska-Malinowska (Bydgoszcz)

Personel pomocniczy: H. Bańka, B. Myszkal, K. Żarnowski

 1. Wykorzystanie entropii informacyjnej do analizy całonocnych zapisów fali pletyzmograficznej tętna i EKG uzyskanych w badaniu polisomnograficznym.

Kierownik zadania: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: W. Latawiec, Z. Baran

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Analiza zachowania prężności dwutlenku węgla w czasie snu u chorych na mukowiscydozę w okresie zaostrzeń.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Ocena ruchomości kręgosłupa w zależności od zaawansowania zmian chorobowych u dorosłych chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: dr n. kult. fiz. Jarosław Prusak

 1. ZADANIE ZAMKNIĘTE W 2015 R.

Ocena występowania zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci.

Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP

 1. Wartości należne dla oporu obwodowych dróg oddechowych oznaczanego przy pomocy oscylometrii impulsowej w populacji dzieci polskich w wieku 3-18 lat.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: H. Mazurek, Z. Doniec, G. Siergiejko

 1. Analiza parametrów związanych z równowagą ciała u chorych na mukowiscydozę.

Kierownik: dr n. kult. fiz. Jarosław Prusak

Wykonawcy: A. Leżański, P. Kurzeja

 1. Charakterystyka populacji kierowanej do pracowni polisomnografii na podstawie pełnego pediatrycznego kwestionariusza jakości snu oraz wyników badań polisomnograficznych.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: Z. Doniec, Z. Baran

 1. Weryfikacja możliwości stosowania automatycznego wsparcia oceny snu i towarzyszących zdarzeń (system Philips Somnolyzer) w badaniach PSG u dzieci i młodzieży.

Kierownik: dr n. tech. Jakub Radliński

Wykonawcy: W. Latawiec, Z. Doniec, Z. Baran

Dodatkowe informacje